W liceach ogólnokształcących i technikach podstawa programowa danych przedmiotów dotyczy wszystkich uczniów. Zagadnienia z zakresu informatyki określone w programie podstawowym są świadomie dobierane, ponieważ wiążą się z kwestiami obecnymi w innych dyscyplinach, a także z funkcjonowaniem w społeczeństwie cyfrowym. Podczas nauki informatyki może uczniom pomóc podręcznik “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” (https://www.taniaksiazka.pl/informatyka-3-zakres-podstawowy-podrecznik-dla-szkol-ponadpodstawowych-wojciech-hermanowski-p-1542294.html).

Informatyka w praktycznym zastosowaniu

Wiele pojęć i metod stanowi integralną część informatyki. Dotyczą one między innymi:

  • sprawnego przeszukiwania Internetu,
  • organizacji informacji,
  • działań antyplagiatowych,
  • utrzymania bezpieczeństwa informacji (np. poprzez ich szyfrowanie).

Podczas korzystania np. z podręcznika “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” uczniowie poznają zastosowanie odpowiednich metod i nadają rozwiązaniom różnych problemów aspekt praktyczny, łącząc elementy programistyczne z teoretycznymi.

Praca z programami komputerowymi i aplikacjami

Rozwiązywanie problemów jest również istotą pracy z aplikacjami. Projektując wykresy, przygotowując dokumenty, analizując dane i szukając informacji, uczeń poznaje potencjał istniejących aplikacji i ich niezbędnych funkcji. Za ich pomocą uczeń rozwija swoją wyobraźnię przestrzenną, która wydaje się być niezbędna w wielu dziedzinach życia, m.in. w medycynie, budownictwie i projektowaniu różnych elementów.

Podstawowa wiedza z zakresu informatyki


Uczeń kończący podstawową edukację informatyczną powinien umieć posługiwać się nowoczesnymi mechanizmami cyfrowymi, sieciami oraz różnymi systemami operacyjnymi do zarządzania swoją pracą. Instalacja nowej wersji systemu lub oprogramowania powinna odbywać się z rozmysłem, przy zachowaniu bezpieczeństwa plików i poszanowania własności intelektualnej. Powinien on także być w stanie korzystać z Popularnenych programów i aplikacji.

 

Nauczanie informatyki w szkole średniej zgodnie z podstawą programową powinno mieć odbywać się interdyscyplinarnie. Powinno ono zachęcać w głównej mierze do myślenia matematycznego i logicznego, a także naukowego podejścia do rozwiązywania problemów. Nauka informatyki umożliwia uczniom przyswajanie wiedzy potrzebnej do bezpiecznego używania komputerów i Internetu. W szkole średniej powinno się korzystać także z odpowiednich pomocy dydaktycznych, do których można zaliczyć podręcznik “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“.

Budowa dobrego podręcznika do informatyki

W zakresie osiągania oczekiwanych efektów uczenia się dobry podręcznik, np. “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“, składa się z danych rozdziałów obejmujących takie wątki, jak:

  • rozumienie sposobu działania technologii informacyjnej i komputera,
  • analizowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu online,
  • programowanie,
  • korzystanie z komputerów i urządzeń cyfrowych,
  • rozwijanie umiejętności społecznych.

Należy jednak zauważyć, że każdy podręcznik zawiera kwestie teoretyczne, które trzeba wdrożyć w różnych kontekstach. Trzeba jednak nauczyć się korzystania z podręcznika w dobry i sprawny sposób.

Rozwijanie różnych umiejętności ucznia

W przypadku nauczania informatyki, oprócz zapewnienia odpowiednich narzędzi, ważne są również społeczne potrzeby i możliwości ucznia. W związku z tym istotny jest również stosunek ucznia do treści edukacyjnych ukazywanych na lekcjach informatyki w szkole. Przed nauczycielem stoi zatem ważne zadanie doboru odpowiednich metod, technik i środków, aby stworzyć odpowiednie warunki do nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji przez ucznia. Lekcja informatyki powinna zatem stymulować pogłębianie zainteresowań uczniów, pobudzając u nich aktywność i chęć do udziału w procesie zdobywania wiedzy.

Rozwijanie umiejętności korzystania z programów i aplikacji do rozwiązywania problemów, np. pracy zespołowej nad złożoną dokumentacją i prezentacjami, jak również szerokie używanie zasobów Internetu, wydaje się we współczesnych czasach konieczne. Powstają bazy danych umiejscowione w sieci, a elementy sieci związane z danymi z takiej bazy danych są programowane podczas tworzenia różnych treści. Takiego używania komputerów i sieci uczniowie powinni nauczyć się w szkole na lekcjach informatyki. Można w tym celu korzystać z książki Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych z księgarni internetowej taniaksiazka.pl.

Jak powinno się uczyć informatyki w szkole?

Zarówno w zakresie początkowym, jak i rozszerzonym zaleca się realizację zadań z wykorzystaniem komputerów w formie projektów, które dotyczą tematycznie różnorodnych zainteresowań uczniów, także z innych dyscyplin. Pomysły na tego rodzaju zadania każdy nauczyciel znajdzie np. w książce dla uczniów “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“. Uczniowie powinni umieć posługiwać się komputerami zgodnie z potrzebami klasy oraz realizowanymi tematami i celami.

Lekcje z informatyki

Na zajęciach komputerowych uczniowie mają do dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu i oprogramowaniem aplikacyjnym, co zapewnia realizację głównych działań zawartych w programie nauczania. Zalecane jest także odpowiednie wsparcie pracowni komputerowych, które działają na platformie e-learningowej, gdzie nauczyciel może wgrywać swoje materiały elektroniczne na zajęcia. Wszyscy uczniowie i nauczyciel powinni mieć własne indywidualne miejsce na tej platformie. Takie podejście przyczynia się do rozwoju dodatkowych umiejętności u dzieci. Uczniowie zapoznają się z możliwościami oferowanymi przez platformy e-learningowe, uczą się korzystać z ich zasobów i na poziomie zaawansowanym tworzyć własne treści.